FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेट किताब !!!

७६/७७ 07/09/2020 - 15:04 PDF icon BUDGET DATA ALL.pdf

आर्थिक.वर्ष .२०७७/०७८ को बजेट भाषण !!!

७६/७७ 06/24/2020 - 20:51 PDF icon बजेट भाषण.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को नीती तथा कार्यक्रम !!!

७६/७७ 06/18/2020 - 09:04 PDF icon pdf file tarakhola data.pdf

ताराखोला गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण र बजेट किताब !!!

७५/७६ 06/27/2019 - 15:00 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम बजेट भाषण र बजेट योजना सबै.pdf

ताराखोला गाउँपालिकाको बजेट किताब !

७५/७६ 06/27/2019 - 14:55 PDF icon अनुसूची सबै १,२,३,४,५.pdf

मिति २०७६।०३।०२ गते सभामा पेश भई २०७६।०३।०५ गते सभाबाट स्वीकृत गाउँपालिकाको आ.व. २०७६।०७७ को नीति तथा कार्यक्रम !!!

७५/७६ 06/27/2019 - 14:54 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सबै.pdf

ताराखोला गाउँपालिका को संशोधन गरेको बजेट किताब

७५/७६ 04/28/2019 - 14:23 PDF icon अनुसूची फाईल संशोधन.pdf

ताराखोला गाउँपालिका को बजेट किताब

७५/७६ 04/24/2019 - 13:39 PDF icon बजेट किताब.pdf

ताराखोला गाउँपालिका को बजेट वक्तव्य

७५/७६ 04/24/2019 - 13:30 PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf

ताराखोला गाउँपालिका को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 04/24/2019 - 11:47 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf